نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه متمرکز پارس جنوبی
کارفرما : شرکت ملی نفت ایران ( P.O.G.C )
مشاور : شرکت مهندسی قدس نیرو
تاریخ پروژه : 1396