پروژه ستاره ونک

عنوان پروژه: طراحی ، مشاوره ، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اتوماتیک آتش نشانی و اگزاز فن

کارفرما :شرکت همراه اول .ساختمان مدیران همراه اول ( ستاره ونک )

پیمانکار کل : شرکت مهندسی سالار سحاب

تاریخ شروع : 1397

وضعیت : در حال اجرا