پروژه ایوان آفتاب

عنوان پروژه: طراحی ، مشاوره ، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اتوماتیک آتش نشانی

کارفرما : بخش خصوصی

تاریخ شروع : 1397

وضعیت : در حال اجرا