بیمارستان پیامبران

عنوان پروژه : طراحی ، مشاوره و تامین تجهیزات و اجرای سیستم اطفاء حریق

کارفرما : بیمارستان پیامبران

تاریخ : 1397