راه اندازی دیتا سنتر شرکت سپانیر

 عنوان پروژه : راه اندازی دیتا سنتر شرکت سپانیر شامل اجرای زیر ساخت تامین تجهیز

کارفرما : شرکت سپانیر

تاریخ : 1397