ماژول ها

ماژول ها

ماژول های هر سیستم اعلام حریق بر اساس پروتکل های خاص آن سیستم طراحی یا در نظر گرفته می شوند. این ماژول ها می توانند به صورت های ذیل باشند:
– ماژول اتصال تجهیزات کانونشنال ورودی به لوپ سیستم آدرس پذیر
– ماژول اتصال تجهیزات کانونشنال خروجی به لوپ سیستم آدرس پذیر
– ماژول رله ی خروجی برای فرمان به تجهیزات اعلام حریق، اطفای حریق، خاموش کردن سیستم های تهویه و …
– ماژول مانیتورینگ برای اطلاع از وضعیت کنتاکت های ولوها، پرشر سوئیچ ها و …
– ماژول اتصال شبکه های داخلی پنل های اعلام و اطفای حریق
– ماژول اتصال به شبکه های خارجی LAN، BMS، Ethernet و …