زون اسمبلی از شیر پروانه ای

زون اسمبلی از شیر پروانه ای

Zone Control Valve
زون اسمبلی از شیر پروانه ای، فلوسوئیچ و شیر تست و تخلیه تشکیل شده است که بر روی لوله های اسپرینکلر سر خط ورودی هر طبقه جهت کنترل آب ورودی به هر طبقه و جلوگیری از هدر رفت بی رویه آب بعد از عملکرد اسپرینکلر در یک فضا و نیز فرمان به سیستم اعلام حریق از طریق فلوسوئیچ نصب می گردد.