Booster پمپ آتش نشانی

booster پمپ آتش نشانی


بر طبق استاندارد NFPA -20 در پمپ های گریز از مرکز اگر دبی پمپ به اندازه 150 درصد دبی نامی افزایش یابد، هد پمپ نباید کمتر از 65 درصد هد نامی شود و در تمامی پمپ های آتش نشانی نقطه هد دبی صفر (Shut off point) باید بیشتر 100 درصد و کمتر از 140 درصد هد نامی پمپ باشد. پمپ های (Horizontal SplitCase) در شرایطی نصب می شوند که هد مکش مثبت باشد، در صورتی که هد مکش منفی باشد از پمپ های (VerticalTurbine) استفادهمی شود.

پمپ های آتش نشانی یکی از مهمترین اجزاء سیستم های اطفاء حریق می باشند. در صورتی که پمپ آتش نشانی عملکرد درستی نداشته باشد، عملکرد کل مجموعه بی فایده خواهد بود. بوستر پمپ های آتش نشانی شامل پمپ الکتریکی(Duty Electric Pump) به عنوان پمپ اصلی جهت اطفاء حریق، پمپ دیزل (Standby Diesel Pump) به عنوان پمپ رزرو و پمپ جوکی (Pressure MaintenanceJockey Pump) به عنوان پمپ حفظ فشار می باشند. هد و دبی پمپ الکتریکی و پمپ دیزل معمولا برابر بوده و پمپ دیزل در هنگام قطع جریان برق به طور اتوماتیک به کار می افتد. وظیفه پمپ جوکی فقط حفظ فشار شبکه در صورت وجودی نشتی بوده و هیچگونه مسئولیتی در زمینه اطفاء حریق نداشته و مطابق استاندارد NFPA-20 دبی آن نباید کمتر از حداکثر نشتی شبکه لوله کشی باشد. دبی نامی(Rated Capacity) پمپ های آتش نشانی مطابق جدول در حداقل فشار نامی 40 Psi می باشد.