اجزای سیستم اطفا حریق اسپرینکلر

اطفا حریق اسپرینکلر از سه قسمت تشکیل شده است :

سیستم عمل کننده
دریچه تنظیم
منحرف کننده
قسمت عمل کننده اطفا حریق اسپرینکلر :

این قسمت در سیستم delouge وجود ندارد و شامل یک درپوش میباشد که از خروج آب جلوگیری می نماید و دو قسمت به عنوان fuse link و glass bulb وجود دارد که درپوش را به شدت فشار داده تا آبندی شده و هیچ گونه نشتی نداشته باشد.

در این قسمت در نوع fuse link داخل orifice پلاستیک و یا حالت ژله ای وجود دارد و بدلیل اینکه جامد می باشد مانع از خروج آب می گردد. با رسیدن حرارت به این ماده جامد و ذوب شدن آن آبی که در پشت آن جمع شده است با فشار خارج شده و به اطراف پاشیده می شود.

در نوع blass buil یک کپسول شیشه ای که در داخل آن مقداری مایع و قسمتی از آن هوا و یا گاز وجود دارد که با گرم شدن، حجم مایع زیاد شده و زمانی که به حد به معن رسید مثلا 60 درجه سانتی گراد، شیشه شکسته و با آزاد شدن درپوش عملیات پاشش آب انجام میگیرد.

قسمت دریچه تنظیم اطفا حریق اسپرینکلر :

یک قسمت قلزی می باشد که دارای شوراخ با قطر مشخص و از پیش طراحی شده میباشد ومیزان آب خروجی را با فشار معین مشخص می کند.

قسمت منحرف کننده اطفا حریق اسپرینکلر :

این قسمت شامل نوعی پره یا صفحه می باشد که با خارج شدن آب با فشار و برخورد با این صفحه باعث پخش شدن یکنواخت و به حالت پوردی شکل برروی آتش می شود.