سیستم اطفا حریق ساختمان

اطفا حریق به مجموعه اقداماتی که با استفاده از تجهیزات خاموش کننده آتش برای خاموش کردن آتش انجام می شود گفته می شود. با توجه به قوانین ملی ساختمان ، داشتن سیستم اطفا حریق ساختمان برای ساختمان های مسکونی و تجاری به یک قانون تبدیل گشته است.

تاسیسات آتش نشانی ساختمان
* دارابودن جعبه آتش (فایر باکس ) که حداقل دارای تجهیزات هوزریل، کپسول آتش نشانی و ... است. در هر طبقه باید یک جعبه آتش وجود داشته باشد

* کل طبقات و به ویژه داخل واحد های مسکونی دارای تجهیزات اسپرینکلر باشد

* در سیستم لوله کشی تر جنس لوله باید لوله گالوانیزه یا لوله سیاه درزدار باسد و در لوله کشی خشک جنس لوله باید لوله سیاه بدون درز به همراه اتصالات جوشی استاندارد باشد.

از انواع سیستم های اطفاء حریق ساختمان می توان به کپسول های اطفاء حریق ، انواع خاموش کننده ها مانند خاموش کننده های اب ، پودر ، گاز اشاره کرد.

سیستم لوله کشی خشک اطفا حریق ساختمان
همانطور که از اسم ان مشخص است درون لوله های این سیستم اب جریان ندارد. و هنگام حریق توسط نیروی آتش نشانی این لوله پر از اب می شود.

سیستم لوله کشی تر اطفا حریق ساختمان
در این سیستم اب درون شبکه لوله ها قرار دارد و سیستم و لوله ها تحت فشار اب هستند. پمپ های آب ، آب ذخیره شده در مخازن را به درون لوله ها هدایت می کند.