سیستم اعلام حریق و بررسی دتکتور های دودی یونیزه

دتکتور های دودی یونیزه (تجزیه ای)
در تشخیص دهنده های یونیزاسیون دود ، با اندازه گیری مداوم مقدار جریان الکتریسیته که به علت وجود یک منبع رادیواکتیو کوچک در فضای خالی بین دو صفحه مثبت و منفی جاری است ، عمل میکنند . منبع رادیو اکتیو باعث یونیزه شدن ملکولهای موجود در هوا می شو . این یونها بطرف صفحه با قطب مخالف حرکت کرده و در نتیجه یک جریان الکتریسیته می گردد . هرگاه جریان الکتریکی به اندازه کافی کاهش یابد و یا افت ولتاژ نمایشگر رفتار قابل انتظار یک آتش باشد ، آزیر خطر سیستم اعلام حریق شروع به کار می کند . این کاشف طوری طراحی شده که می تواند حضور ذرات 1% تا 1 میکرون را براحتی تشخیص دهد محفظه نیمه هادی دستگاه بصورت مرتب هوای عبوری را یونیزه می کند . یونیزاسیون هوای داخلی محفظه توسط پرتو آلفا از منبع رادیو اکتیو (عنصر آمریکوم 241 ) امکان پذیر شده است . ملکولهای یونیزه هوا بطور مرتب توسط الکترود محفظه جذب میشوند . ورود ذرات بداخل محفظه و چسبیدن ملکولهای هوای یونیزه به ذرات باعث سقوط ولتاژ شده و تغییر ولتاژ توسط کاشف به عنوان حریق درک شده و باعث برقرای جریان در مدار اعلام حریق می شود .
درصورتیکه محل قرارگیری این کاشفها حاوی هوای مرطوب یا حاوی ذرات روغنی باشد روی عملکرد سیستم اعلام حریق اثر نامطلوب میگذارد وممکن است پالسهای اشتباه مخابره کند. مزیت این کاشفها در سرعت عمل بالای آنها در کشف حریق می باشد .
معایب آنها شامل ، عدم حساسیت کافی در فاز اول حریق ، حساسیت به رطوبت و حرارت، نیاز به تنظیم دوره ای، عدم امکان استفاده در مکانهایی که اصولا انتشار ذرات داد ، عدم حساسیت کافی در مقابل ذرات نسبتا بزرگ مانند ذرات pvc می باشد .
از دتکتور دودی یونیزه برای حریقهایی که دارای دود رقیق باشند استفاده میشود